דף הבית חברי האיגוד שירות ואירועים הפורומים לוחות צור קשר
שם משתמשסיסמה
הכנס
הצטרף
תנאי שימוש

             שימוש בפורומים באתר Israelidjs
 
עמוד זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השימוש במערכות קבוצות הדיון באתר Israelidjs. קרא את התנאים בקפידה. השימוש בקבוצות הדיון - לרבות משלוח הודעה או תגובה - מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש בקבוצות הדיון באתר Israelidjs. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים גם לנשים. 
 
 כללי שימוש בקבוצות הדיון
אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.
אין לפרסם בקבוצות הדיון מידע פרסומות או מידע מסחרי.
אין לפרסם בקבוצות הדיון כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, פרטים או נתונים שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך - או כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך - אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום.
הנהלת האתר  רשאית לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתה מפרה את הוראות תנאים אלה - או למחוק כל הודעה שיש לדעתה חשש כי היא מפרה תנאים אלה, אף אם כבר פורסמה.
נאסר עליך למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
israelidjs רשאית למחוק לאלתר כל מסר שמסרת לפרסום באתר בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה, במשתמשיו, israelidjs או במי מטעמה. בנוסף, israelidjs תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות בקבוצות הדיון. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות israelidjs לפי כל דין. 
 מידע בקבוצות הדיון 
המידע שאתה מוסר לפרסום בקבוצות הדיון יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. הנהלת האתר  אינה מתחייבת, כי תתקבל תשובה להודעתך. israelidjs  אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות פרסום הודעתך, ומי יגיב למידע שתפרסם וכיצד. לכן, israelidjs לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות שיתפרסמו בקבוצות הדיון או ישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך בקבוצות הדיון. israelidjs גם לא תישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
תשובות שיתקבלו בקבוצות הדיון לשאלות שבמומחיות (כדוגמת: משפטים, רפואה, ביטוח, פסיכולוגיה, ביטוח וכיו"ב) אינן מהוות עצה מקצועית. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. קבוצות הדיון אינן מהוות תחליף לייעוץ כזה. הנהלת האתר אינה אחראית למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצות הדיון, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.
 פרטיות
 הנהלת האתר  מכבדת את פרטיות המשתמשים ב- Israelidjs.   
 קנין רוחני
 זכויות היצירות בכל הודעה שתמסור לפרסום הנן שלך, ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה.
במסירת הודעה או מידע לפרסום בקבוצות הדיון הנך מתיר הנהלת האתר להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. הנהלת האתר תהיה רשאית להעתיק, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע, ידיעה, ניסוח או פרטים שמסרת לפרסום בקבוצות הדיון, וזאת במידה שתידרש, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשם תפעול האתר או קבוצות הדיון ופרסומם.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר israelidjs ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו - הנן של israelidjs בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של israelidjs בכתב ומראש.
סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של israelidjs או של גורמים אחרים שאיגוד התקליטנים התקשרו עימם בהסכם, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת איגוד התקליטנים - או בעל סימן המסחר, לפי העניין - בכתב ומראש.

שינויים באתר והפסקת השירות
 
הנהלת האתר  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
שירותי אתר זה ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, ואף לסגור את האתר. במידת האפשר תימסר הודעה מוקדמת על הפסקת הפעילות באתר, במסגרת האתר עצמו. הנהלת האתר אינה חייבת למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על הפסקת הפעילות באתר. עם הפסקת הפעילות באתר איגוד התקליטנים רשאי למחוק את המסרים שפרסמת באתר, גם אם טרם הגיע מועד סיום הפרסום על פי תנאי שימוש אלה.
איגוד תקליטני ישראל רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. הנהלת האתר תפרסם את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך השימוש בקבוצות הדיון, וחדרי  שיחה .
 
 אחריות וחבות 
השירות באתר israelidjs , לרבות בקבוצות הדיון שבו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום בו. השימוש בקבוצות הדיון ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
הנהלת האתר  לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות בקבוצת הדיון, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים בקבוצת הדיון וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או ימסרו באמצעותן.
הנהלת האתר  אינה יכולה לבדוק, ולא תבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לקבוצות הדיון ולכל התוצאות שינבעו ממנו.
הנהלת האתר  אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי israelidjs או מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - או כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת, אצל israelidjs או מי מספקיה.
אתה מתחייב לשפות את israelidjs , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 
 

 

אודות האיגוד  |   תנאי שימוש  |   הצהרת פרטיות  |   טפסי הצטרפות לאיגוד  |   שאלות נפוצות  |   הפוך לדף הבית